Zasvěcení kaple

Zasvěcení kaple Panně Marii Karmelské

V roce 2002 se sázavští farníci na výzvu duchovního začali v květnu scházet před malou kapličkou Panny Marie při májových pobožnostech. Ve stejném roce pak v říjnu na obecním úřadě k modlitbě růžence. Při těchto setkáních začalo být zjevné, že takové společenství věřících (schází se kolem 50 věřících), by potřebovalo vlastní bohoslužebný prostor, a tak se zrodila myšlenka postavit kapli. Po mnoha modlitbách a vynaloženém úsilí dochází v roce 2015 k založení spolku Karmel Sázava z.s.

Proč Karmel a proč zasvěcení kaple Panně Marii Karmelské?

Zasvěcení Panně Marii proto, že původní malá kaplička je zasvěcena Panně Marii (více méně bez bližšího určení) a my jsme chtěli respektovat zasvěcení, které vybrali předkové a navazovat na jejich modlitby a víru.

Karmel (= zahrada) pak je vápencové pohoří s krásným údolím s jeskyněmi (prý jich je více než 1000). Byl místem kultu fénického Baala a tudíž i pohanům horou posvátnou. Plinius starší píše, že i Pythagoras vystoupil na posvátnou horu Karmel, nepřístupnou obyčejnému lidu. V Písmě sv. je mnoho zmínek o hoře Karmel. Nejvíce je však spjata s životem proroků Eliáše a Elizea. Na Karmelu přináší za krále Achaba za velkého sucha Eliáš oběť zázračně zapálenou, když před tím kněží Baalovi vyzývali Baala bezvýsledně. Poté z vrcholu Karmelu pozoruje Eliáš obláček vystupující z moře a přinášející zachraňující déšť. Mariánský kult na Karmelu má původ v typickém výkladu mráčku, který viděl z Karmelu Eliáš. V jeskyních Karmelu přebývali již starozákonní poustevníci a kult Baala ustoupil kultu Eliáše (nejpozději za doby Konstantina Velikého). Usídlili se zde křesťanští mniši. Jeskyně, ve které přebýval Eliáš, se dnes nazývá Školou proroků a těší se dodnes velké úctě Židů, křesťanů i muslimů.

Proč tedy Karmel v Sázavě? I Sázava leží v údolí (mezi Peperkem a Rosičkou), ale to by bylo jen vnější ... V jeskyních Karmelu přebývali proroci, většinou v dobách těžkých, když potřebovali proniknout Boží záměr, když potřebovali zvniternit svou víru a když se duchovně připravovali na úkol daný jim Hospodinem. Přebývali zde mniši, kteří se snažili žít v blízkosti Boží a kteří uctívali Pannu Marii a prosili o její přímluvu. V době křižáckých výprav se stala hora Karmel centrem poustevnického života. Latinští karmelitáni, schválení papežem Honoriem III. v roce 1226, zde zasvětili malý kostelík Panně Marii. Když pak byli karmelitáni pronásledování muslimy, utekli okolo poloviny 14. století z hory Karmel a rozšířili se po celé Evropě.

Karmel je jakási škola duchovní zbožnosti, meditace a rozjímání. A kaple v Sázavě by právě měla, v dnešní uspěchané době - roztěkané a povrchní, být místem, kde člověk načerpá, zklidní se a jde na hlubinu... Sami bychom to nedokázali a Panna Maria, jejímž posláním i v pozemském životě bylo přimlouvat se u svého syna (hned při prvním zázraku na svatbě v Káně) a která se nyní přimlouvá u Boha za hříšníky, se za nás jistě bude přimlouvat, budeme-li o to stát... A Panna Maria je ta, která vše uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. A tak jako karmel mají v úctě Židé, křesťané a muslimové (dříve i pohané), chceme prosit, aby kaple jí zasvěcená byla místem, které spojuje.                                                      P. Daniel Kolář

Kontakt

KARMEL SÁZAVA, z.s. Sázava 180
Velká Losenice
592 11
+420 603 212 347 karmel.sazava@gmail.com